НАК

НАРЕДБА № 8 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ТЪРГОВИЯТА, ПРЕОПАКОВАНЕТО, СЪХРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА ИМ

НАРЕДБА № 8 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ТЪРГОВИЯТА, ПРЕОПАКОВАНЕТО, СЪХРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА ИМ

В сила от 02.03.2021 г.

Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.18 от 2 Март 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за контрол върху:

1. продуктите за растителна защита (ПРЗ);

2. търговията на ПРЗ;

3. преопаковането на ПРЗ;

4. съхранението на ПРЗ;

5. употребата на ПРЗ.

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Раздел I.
Официален контрол

Чл. 2. (1) Официалният контрол по чл. 1 се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в съответствие с процедурите по чл. 21 от Закона за управление на агрохранителната верига (ЗУАХВ) и съгласно чл. 24 от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ, L 95, 7.4.2017 г., стр. 1) (Регламент (ЕС) № 2017/625).

(2) При изпълнение на служебните си задължения инспекторите по растителна защита на БАБХ, осъществяващи контрол, се легитимират със служебна карта.

(3) Инспекторите по растителна защита преминават ежегодно обучения, свързани с предмета на контрола, по програма, утвърдена от изпълнителния директор на БАБХ.

Чл. 3. (1) При осъществяване на контрола по чл. 1 контролните органи на БАБХ извършват планови и внезапни проверки, както и проверки при наличие на данни за нарушение, за съответствие с изискванията на наредбата по чл. 47 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), наредбата по чл. 104, ал. 1, т. 3 от ЗЗР и наредбата по чл. 9, ал. 4 от ЗЗР, когато е приложимо.

Чл. 47. (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Продуктите за растителна защита се произвеждат, пускат на пазара, търгуват, преопаковат, транспортират и съхраняват при условия и по ред, определени в наредба на министъра на земеделието, храните и горите.

Чл. 9. (1) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Опазването на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители се извършва при условия и по ред, определени в наредба на министъра на земеделието, храните и горите.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) При опазването на растенията и растителните продукти могат да се приложат и специфични принципи за интегрирано управление на вредители, определени в наредба на министъра на земеделието, храните и горите.

Чл. 104. (1) Продуктите за растителна защита се употребяват:

  1. в съответствие с чл. 55 от Регламент (ЕО) № 1107/2009;

3. (изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) при условия и по ред, определени в наредба на министъра на земеделието, храните и горите.

(2) Изпълнителният директор на БАБХ в срок не по-късно от 31 януари утвърждава национални планове за контрол на пазара и върху употребата на ПРЗ, част от Многогодишен национален план за контрол по чл. 48 от ЗУАХВ, за текущата календарна година.

(3) Плановете по ал. 2 се изпращат в 7-дневен срок от утвърждаването им на директорите на областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ).

(4) Въз основа на националните планове за контрол на пазара и върху употребата на ПРЗ директорите на ОДБХ в срок до седем работни дни изготвят регионални планове за контрол на пазара и върху употребата на ПРЗ за извършване на планови проверки на обектите съгласно чл. 1, т. 1 – 3 и земеделските стопанства на територията на съответната ОДБХ.

(5) Внезапните проверки се извършват по всяко време, включително в почивни и празнични дни, без предварително уведомяване на лицата, които извършват търговия с ПРЗ и преопаковане на ПРЗ, или земеделски стопани, които употребяват ПРЗ, в съответствие с чл. 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 2017/625.

(6) Проверките при наличие на данни за нарушение се извършват в срок до 2 работни дни от постъпването на данни за извършено нарушение и отразяването му в дневник за подадените жалби и сигнали.

(7) За извършените проверки по ал. 1 ОДБХ изготвят ежемесечни справки, които се изпращат до пето число на следващия месец в Централното управление (ЦУ) при БАБХ, където се обобщават.

(8) Докладите от проверките по ал. 6 се изпращат в ЦУ на БАБХ в 3-дневен срок от датата на извършване на проверката.

Чл. 4. (1) За извършените проверки по чл. 3, ал. 1 се съставят доклади по образец, част от стандартните оперативни процедури (СОП) за съответните видове контрол, утвърдени от изпълнителния директор на БАБХ, които се публикуват на интернет страницата на БАБХ. Докладите се подписват от инспектора по растителна защита и от проверяваното лице, което получава екземпляр от доклада.

(2) При установено несъответствие с нормативните изисквания се съставя констативен протокол по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ. В зависимост от тежестта на установено несъответствие в разпоредителната част на констативния протокол се дава предписание и срок за неговото изпълнение или се съставя акт за установяване на административно нарушение.

(3) При неизпълнение на предписанието в констативния протокол се съставя акт за установяване на административно нарушение.

Чл. 5. (1) При установяване на несъответствия с нормативните изисквания контролните органи предприемат мерките, посочени в чл. 121 – 123 от ЗЗР и Регламент (ЕС) 2017/625, или налагат административните наказания, посочени в глава осма от ЗУАХВ.

Чл. 121. (1) При установяване на несъответствие с нормативните изисквания при проверка по чл. 120, ал. 2 инспекторите по растителна защита дават предписания и могат да приложат една или няколко от следните мерки:

1. спиране на дейността в обекта;

2. поставяне под възбрана на партида/и от продукт/и за растителна защита или изземване на налични количества от тях;

3. поставяне под възбрана на растения и растителни продукти;

4. предприемане на всякакви други мерки, необходими за изпълнение на правомощията им.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Мерките по ал. 1 се прилагат с разпореждане, което може да се обжалва пред директора на съответната ОДБХ по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.

(3) Разпореждане по ал. 2 може да се обжалва по съдебен ред само ако е обжалвано по административен ред.

(4) (Нова – ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Иззетите по ал. 1, т. 2 продукти за растителна защита се транспортират и съхраняват за сметка на нарушителя и се унищожават при условията и по реда на чл. 174.

Чл. 122. (1) При установяване на несъответствие на продукт за растителна защита с физичните, химичните и техническите показатели, състава му, вида на формулацията или други негови характеристики, одобрени при разрешаването на продукта, или при установяване на несъответствие в опаковката или в етикета на продукта, или когато срокът му на годност е изтекъл, изпълнителният директор на БАБХ със заповед може да приложи една или няколко от следните мерки:

1. незабавно преустановяване на търговията, преопаковането и употребата на продукта за растителна защита и изтеглянето му от пазара;

2. преетикетиране или преработка от производителя, когато продуктът за растителна защита е в оригинална опаковка;

3. износ на продукта за растителна защита;

4. обезвреждане на продукта за растителна защита съгласно Закона за управление на отпадъците.

(2) Мерките по ал. 1 могат да се прилагат и само по отношение на конкретни партиди от продукта за растителна защита.

(3) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.

(4) Разходите за изпълнение на мерките по ал. 1 са за сметка на притежателя на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита.

(5) В 7-дневен срок от изпълнението на мерките по ал. 1 задълженото лице представя в ЦУ на БАБХ писмени доказателства за изпълнението им.

(6) В случай на неизпълнение на мярка по ал. 1, т. 2 или 3 продуктът за растителна защита подлежи на обезвреждане съгласно Закона за управление на отпадъците.

Чл. 123. (1) При установяване на употреба на неразрешен продукт за растителна защита върху растения и растителни продукти при първичното им производство или при установяване на неразрешена употреба на продукт за растителна защита директорът на съответната ОДБХ със заповед може да приложи една или няколко от следните мерки:

1. износ на растенията и растителните продукти;

2. унищожаване на растенията и растителните продукти съгласно Закона за управление на отпадъците, наредбите и решенията на Европейската комисия по чл. 16, ал. 3 и/или по методики, утвърдени от изпълнителния директор на БАБХ.

(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Разходите за изпълнение на мерките по ал. 1 са за сметка на земеделския стопанин.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2015 г.) В 7-дневен срок от изпълнението на мерките по ал. 1 земеделският стопанин представя в съответната ОДБХ писмени доказателства за изпълнението им.

(2) В случаите на поставяне под възбрана на партида/и от ПРЗ или на налични количества от тях същите се описват в констативния протокол и се запечатват с лента с логото на БАБХ. Описаните в протокола и запечатани ПРЗ се оставят на отговорно пазене на специално обособено място в обекта.

(3) Когато при последваща проверка от ОДБХ се установят липси от възбранените по ал. 2 ПРЗ, липсващите продукти се считат за продажба на неразрешени ПРЗ и спрямо отговорното лице се предприемат действия съгласно ЗЗР и ЗУАХВ.

(4) В случаите на изземване на партида/и от ПРЗ същите се описват в протокол за изземване съгласно СОП за изземване на ПРЗ при контролната дейност.

(5) Подлежащите на обезвреждане ПРЗ се обезвреждат съгласно Закона за управление на отпадъците.

Раздел II.
Ред за вземане и доставяне на проби в лаборатория

Чл. 6. (1) При извършване на официален контрол инспекторите вземат контролни проби по чл. 120, ал. 3 от ЗЗР при спазване на изискванията, посочени в СОП, утвърдени от изпълнителния директор на БАБХ и разработени в съответствие с действащото право на ЕС и националната нормативна уредба.

Чл. 120. (1) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Контролът върху продуктите за растителна защита и търговията, преопаковането, съхранението и употребата им се извършва при условия и по ред, определени в наредба на министъра на земеделието, храните и горите.

(3) Контролните проби при извършване на проверките по ал. 2 се вземат по ред, определен в наредбата по ал. 1.

(2) Взетите проби се опаковат и маркират по начин, който осигурява запазване на тяхната идентичност.

(3) Взетите проби се поставят в подходящи еднократни опаковки (контейнери, бутилки, пликове и др.).

(4) Затварянето на еднократната опаковка на пробата се извършва по начин, който гарантира запазване на нейната идентичност и предоставя сигурна защита от замърсяване, повреда или изтичане. На опаковката се поставя етикет, който обхваща мястото на затваряне така, че пробата да не може да бъде отворена, без да се наруши неговата цялост.

(5) При вземане на пробите по ал. 1 се съставя протокол в 3 екземпляра по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, в съответствие със СОП.

Чл. 7. Взетите проби за целите на официалния контрол се изпитват в официални лаборатории, които отговарят на изискванията на чл. 120, ал. 4 и 5 от ЗЗР и чл. 51 от ЗУАХВ.

(4) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Контролните проби, взети при извършване на проверка по ал. 2, т. 1, се изследват в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол на БАБХ и/или от акредитирани в съответствие със стандарт EN ISO/IEC 17025 лаборатории съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 765/2008“.

(5) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Контролните проби, взети при извършване на проверка по ал. 2, т. 5, се изследват в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол на БАБХ и/или от акредитирани в съответствие със стандарт EN ISO/IEC 17025 лаборатории от национален орган за акредитация на държава членка

Чл. 8. (1) Взетите проби се доставят до лабораторията по чл. 7 със служебен транспорт или чрез ползване на независими транспортни услуги от юридически лица, извършващи куриерска дейност.

(2) Транспортирането на пробите до лабораторията се извършва в най-кратък срок в съответствие със СОП.

(3) Пробите се съхраняват по начин, посочен в СОП.

Чл. 9. (1) След получаване на проба по чл. 8, ал. 1 във възможно най-кратък срок лабораторията изготвя от нея аналитична проба и отделя необходимия брой аналитични части в зависимост от използвания метод за изпитване, включително и за контролна експертиза.

(2) Арбитражни проби за целите на контролна експертиза се формират и съхраняват в лабораторията, в която са постъпили пробите, не по-малко от 14 дни, като се съхраняват при условия, които осигуряват запазване на състоянието, в което са получени, в случаи на необходимост при оспорване на резултатите от първоначалното изпитване.

(3) При установено несъответствие разходите за изпитването се заплащат от притежателя на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита съгласно чл. 120, ал. 6 от ЗЗР в срок до 7 дни от уведомяването за лабораторния резултат.

(6) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Когато за партида от продукт за растителна защита няма документ за лабораторен анализ или е установено несъответствие по чл. 122, ал. 1, разходите за лабораторните изследвания на контролните проби, взети при извършване на проверка по ал. 2, т. 1, са за сметка на притежателя на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита.

Раздел III.
Второ експертно становище и контролна експертиза

Чл. 10. (1) За резултата от изпитването ОДБХ надлежно уведомява проверяваното лице.

(2) В срок до три работни дни от получаване на протокола от изпитване проверяваното лице на основание чл. 35 от Регламент (ЕС) 2017/625 може да подаде писмено заявление до изпълнителния директор на БАБХ чрез директора на ОДБХ, на чиято територия е взета пробата, с което има право да заяви:

1. второ експертно становище за оценка и преглед на документацията по вземането на проби и извършените изпитвания и/или

2. когато е целесъобразно, контролна експертиза на арбитражната проба в друга лаборатория, различна от лабораторията, извършила първоначалното изпитване, определена със заповед на изпълнителния директор на БАБХ, при спазване на изискванията на чл. 29, ал. 4 от ЗУАХВ.

(3) Изпълнителният директор на БАБХ уведомява лабораторията, извършила изпитването, за постъпилото заявление за изготвяне на второ експертно становище и/или за изпитване на арбитражната проба в друга лаборатория.

(4) Изпълнителният директор на БАБХ със заповед определя комисия от служители с подходяща квалификация за изготвяне на второ експертно становище по ал. 2, основаващо се на преглед на документацията и проверка на фактологията по вземането на пробите и извършването на изпитването. Становището се изготвя в три екземпляра – по един за изпълнителния директор на БАБХ, проверяваното лице и комисията.

(5) Комисията по ал. 4 представя второто експертно становище по ал. 2, т. 1 на изпълнителния директор на БАБХ и на проверяваното лице в срок до 3 работни дни от изготвянето му.

(6) В случаите по ал. 2, т. 2 изпълнителният директор на БАБХ разрешава извършването на контролна експертиза в национална референтна лаборатория или в друга национална референтна лаборатория в Европейския съюз, или в друга акредитирана лаборатория, различна от лабораторията, извършила първоначалното изпитване.

(7) В случаите по ал. 2, т. 2 комисията по ал. 4 на основание на протокола от лабораторното изпитване на арбитражната проба изготвя становище, което се представя на изпълнителния директор на БАБХ за одобрение.

(8) Одобреното становище се изпраща на проверяваното лице.

(9) Становищата по ал. 5 и 7 са окончателни и не подлежат на оспорване.

(10) Всички разходи по ал. 2, свързани с второто експертно становище или за извършването на контролна експертиза, включително транспорт, опаковане, съхранение, изпитване и др., са за сметка на лицето, подало заявлението по ал. 2.

Глава трета.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРЕОПАКОВАНЕТО НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Чл. 11. (1) При контрол в обекти за преопаковане на ПРЗ инспекторите по растителна защита проверяват:

1. вида на ПРЗ, които се преопаковат, материала и вместимостта на опаковката, включително на изходната опаковка, от която се преопаковат;

2. дневника на преопакованите ПРЗ;

3. дневника на доставените ПРЗ, предназначени за преопаковане;

4. наличието на валиден сертификат по чл. 83 от ЗЗР на лицата, извършващи дейността в обекта; проверката се извършва по служебен път чрез регистъра на БАБХ;

5. документите за доставка за наличните в обекта ПРЗ;

6. удостоверението по чл. 96, ал. 4 от ЗЗР;

7. преопакованите ПРЗ за съответствие с изискванията за опаковане и етикетиране;

8. срока на годност на наличните в обекта ПРЗ;

9. съответствието на опаковките и етикетите с одобрените при разрешаването на продуктите за пускане на пазара и употреба;

10. наличието на договор по чл. 98, т. 1 от ЗЗР или писмено уведомление до ЦУ на БАБХ, когато притежателят на разрешението за пускане на пазара на ПРЗ и на удостоверението за преопаковане са едно и също лице.

(2) При проверката по ал. 1 инспекторите могат да изискват представяне на заверени копия от документи.

(3) При проверка на ПРЗ за съответствие с показателите, одобрени при разрешаването им, контролните органи вземат проби по реда на чл. 6.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ ПРИ СЪХРАНЕНИЕТО НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА В СКЛАДОВЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТЪРГОВЦИ, ЛИЦА, КОИТО ПРЕОПАКОВАТ, И ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

Чл. 12. При проверка в складове на производители, търговци, лица, които преопаковат, и земеделски стопани контролните органи на БАБХ:

1. проверяват удостоверението за търговия, съответно преопаковане при производители, търговци и лица, които преопаковат ПРЗ;

2. изискват документи за доставка на наличните в склада ПРЗ;

3. извършват проверка на съхраняваните ПРЗ в складовото помещение за спазване на изискванията на глава шеста, раздел ІІ на Наредба № 3 от 2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита (ДВ, бр. 64 от 2017 г.) (Наредба № 3 от 2017 г.);

Глава шеста

СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Раздел I

Изисквания към складовете за съхранение на продукти за растителна защита

Чл. 16. Продуктите за растителна защита се съхраняват във:

1. складове на производители на ПРЗ;

2. складове на селскостопански аптеки и складове за търговия на ПРЗ;

3. складове на обекти за преопаковане на ПРЗ;

4. складове за съхранение на ПРЗ при земеделския стопанин.

Чл. 17. (1) Складовете за съхранение на ПРЗ отговарят на съответните изисквания по ЗУТ и

изискванията на този раздел.

(2) Не се разрешава обособяването на складове за съхранение на ПРЗ в жилища, детски и

учебни заведения, лечебни заведения, спортни обекти, обекти за производство и търговия с

храни, сгради с обществено предназначение и места за настаняване.

(3) Не се разрешава изграждане на складове за съхранение на ПРЗ в санитарноохранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,

профилактични, питейни и хигиенни нужди, определени съгласно Наредба № 3 от 2000 г. за

условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарноохранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,

профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.).

(4) Складовете за съхранение на ПРЗ с вместимост над 5 тона се изграждат в

производствени зони и складови зони.

Чл. 18. (1) Складът за съхранение на ПРЗ при дейностите производство, търговия или

преопаковане на ПРЗ е с вместимост над 5 тона, минимална площ 50 м2, минимална височина 3

м и има:

1. контролиран и ограничен достъп;

2. санитарен възел с течаща вода;

3. защита от неоторизиран достъп на лица;

4. оборудване и материали за противопожарна защита.

(2) Подът на склада по ал. 1 е със:

1. подови настилки, които са непропускливи за течности, химически устойчиви и с гладко

покритие, което позволява влажно почистване и детоксикация;

2. наклон към отвор на събирателна безотточна шахта с цел недопускане на изтичане на ПРЗ

при инцидентен разлив.

(3) Прозорците в помещенията се разполагат по начин, който предотвратява достъп на пряка

слънчева светлина и осигурява естествена вентилация.

(4) В помещения, в които не може да се осигури естествена вентилация, се изгражда

вентилационна система.

(5) В складовете за съхранение на ПРЗ се поддържа температура и влажност, които не

позволяват промени в характеристиките на ПРЗ през целия период на съхранение.

Чл. 19. Складът за съхранение на ПРЗ в селскостопанските аптеки е отделен от търговската

част на обекта и е с вместимост до 5 тона, минимална площ 5 м2 и минимална височина 2,2 м и

има:

1. контролиран и ограничен достъп;

2. защита от неоторизиран достъп на лица;6

3. подови настилки, непропускливи за течности, химически устойчиви и с гладко покритие,

което позволява лесно почистване;

4. стени, тавани и врати, изградени от негорими материали.

Чл. 20. (1) Складовете за съхранение на ПРЗ на земеделските стопани се изграждат

самостоятелно или са специално обособени места в стопанството им.

(2) В складовете по ал. 1 се съхраняват ПРЗ, предназначени само за употреба в стопанството

на земеделския стопанин.

(3) Складовете по ал. 1 трябва да са:

1. обезопасени и с контролиран достъп;

2. сухи и прохладни;

3. без достъп на пряка слънчева светлина;

4. с обособено място за временно съхранение на празните опаковки от ПРЗ.

Чл. 21. На видно място в складовете за съхранение на ПРЗ по чл. 18 и 19 се поставят:

1. списък с имената на лицата с разрешен достъп до ПРЗ (отговорник на склада и

обслужващия персонал);

2. указания за безопасна работа с ПРЗ;

3. указания за детоксикация на ПРЗ при инцидент и/или авариен разлив.

Раздел II

Съхранение на продуктите за растителна защита

Чл. 22. Лицата, които съхраняват ПРЗ:

1. осигуряват физическата им защита с цел предотвратяване на нерегламентирано

използване на ПРЗ;

2. организират и експлоатират складовете по начин, който изключва замърсяването на

въздуха, водите и почвите;

3. оборудват складовете с уреди, съоръжения и средства за пожарогасене;

4. разработват планове за действие при пожари и аварии;

5. обозначават с указателни знаци взривоопасните и пожароопасните места;

6. утвърждават указания за почистване и детоксикация на помещенията и оборудването.

Чл. 23. (1) В складовете по чл. 16, т. 2 – 4 се съхраняват ПРЗ, които имат разрешение за

пускане на пазара и употреба, издадено от изпълнителния директор на БАБХ.

(2) В складовете за търговия на ПРЗ и в селскостопанските аптеки се съхраняват ПРЗ,

предназначени за продажба.

(3) Продуктите за растителна защита се съхраняват само в оригинални опаковки или

преопаковани по съответния ред, като се спазват правилата за съхранение, посочени в етикета

и в информационния лист за безопасност.

Чл. 24. (1) В склада на селскостопанските аптеки се съхраняват ПРЗ от втора

професионална категория на употреба и/или непрофесионална категория на употреба в

опаковки с вместимост до 1 литър/килограм. Заедно с ПРЗ могат да се съхраняват и биоциди,

торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати,

обеззаразени семена и материали, свързани с производството на земеделска продукция и с

приложението на ПРЗ.

(2) В складовете за търговия с ПРЗ се съхраняват ПРЗ от първа и втора професионална

категория на употреба и непрофесионална категория на употреба.

(3) Продукти за растителна защита от първа професионална категория на употреба и ПРЗ,

предназначени за фумигация, се съхраняват в метален заключващ се шкаф за съхранение на

ПРЗ.

Чл. 25. (1) Продуктите за растителна защита се съхраняват върху палети, рафтове или

стелажи, които ги изолират от подовата настилка.

(2) Продуктите за растителна защита се подреждат и обозначават с табели по

предназначение (фунгициди, инсектициди, хербициди и др.), като всеки отделен вид се разделя

от останалите с подходящо отстояние, което не позволява взаимодействие между тях.

(3) Продуктите за растителна защита се съхраняват съобразно изискванията, посочени на

етикета.7

(4) Гранулираните и прахообразните ПРЗ се подреждат над течните.

(5) Продуктите за растителна защита се съхраняват на безопасно разстояние от

нагревателни уреди, торове и семена.

Чл. 26. (1) При наличие на ПРЗ по смисъла на чл. 51 ЗЗР продуктите се обозначават с

надпис „Негодни“ и временно се съхраняват на отделно обозначено за целта място в

складовете за съхранение на ПРЗ.

(2) Продуктите по ал. 1 подлежат на обезвреждане или унищожаване по Закона за

управление на отпадъците.

Чл. 27. Продуктите за растителна защита от първа професионална категория на употреба се

съхраняват в отделна част на склада, обособена чрез преградни стени, решетки или мрежи или

в заключващ се метален шкаф в помещението за съхранение на ПРЗ, която е с ограничен и

контролиран достъп.

4. извършват проверка за съответствие на складовото помещение с изискванията на глава шеста, раздел І на Наредба № 3 от 2017 г.;

5. проверяват съхранението на ПРЗ от първа професионална категория на употреба, в случай че такива са налични;

6. извършват проверка за подреждането и обозначаването на ПРЗ съобразно тяхното предназначение;

7. проверяват съхранението и обозначаването на негодни ПРЗ, в случай че такива са налични;

8. проверяват документацията по предаване на негодни ПРЗ за обезвреждането им от фирма, вписана в регистъра на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с опасни отпадъци на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Чл. 13. (1) При проверка в складовете на производители за съхранение на произведени количества неразрешени ПРЗ контролните органи на БАБХ проверяват съответствието с изискванията на Наредба № 3 от 2017 г. и Наредба № 1 от 2017 г. за съхранение, транспортиране и износ на неодобрени активни вещества (ДВ, бр. 5 от 2017 г.).

(2) Проверките в складове на производители на неразрешени ПРЗ или неодобрени активни вещества се осъществяват съгласно СОП за контрол върху съхранение и транспорт на неодобрени активни вещества и неразрешени продукти за растителна защита на територията на Република България.

Глава пета.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА И ТЪРГОВИЯТА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА В СКЛАДОВЕ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ АПТЕКИ

Чл. 14. (1) При контрол в обектите за търговия контролните органи на БАБХ проверяват:

  1. удостоверението по чл. 91, ал. 1 от ЗЗР за търговия с ПРЗ;

Чл. 91. (1) Търговията с продукти за растителна защита се осъществява от лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита, издадено от директора на ОДБХ.

(2) За осъществяване на дейността си лицата по ал. 1 трябва да разполагат с обекти за търговия, които са:

1. складове за търговия на продукти за растителна защита, и/или

2. селскостопански аптеки.

(3) За обектите по ал. 2, т. 1 търговците следва да са осигурили лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“.

(4) В обектите по ал. 2, т. 2 се търгуват само продукти за растителна защита от втора професионална и/или непрофесионална категория на употреба в опаковки с вместимост до 1 литър/килограм включително.

(5) Продукти за растителна защита от професионална категория на употреба се продават само на лица, които притежават сертификат по чл. 83.

Чл. 92. (1) В обектите по чл. 91, ал. 2 се осигурява лице със сертификат по чл. 83.

  • дневника на продадените ПРЗ от професионална категория на употреба в обекта;

Чл. 9. (1) Търговията с ПРЗ се извършва в следните обекти:

1. складове за търговия на ПРЗ;

2. селскостопански аптеки.

(2) В обектите по ал. 1 на видно място се поставя удостоверението за търговия с ПРЗ. В3

обектите се предлагат за продажба и се съхраняват съгласно изискванията на глава шеста

следните ПРЗ:

1. в складовете за търговия – ПРЗ от първа и втора професионална и непрофесионална

категория на употреба без ограничение във вместимостта на опаковките;

2. в селскостопанските аптеки – ПРЗ от втора професионална и непрофесионална категория

на употреба с вместимост на опаковката до 1 литър/килограм включително.

(3) Продукти за растителна защита от професионална категория на употреба се продават

само на лица, които притежават сертификат по чл. 83 ЗЗР.

(4) Лицето със сертификат по чл. 83 ЗЗР при търговията на ПРЗ в обектите по ал. 1 е длъжно

да:

1. предоставя информацията съгласно чл. 92, ал. 2 ЗЗР;

2. продава ПРЗ от професионална категория на употреба само на лица, които притежават

сертификат по чл. 83 ЗЗР;

3. води дневник на доставени в обектите ПРЗ от професионална категория на употреба,

който съдържа търговско наименование, партиден номер, брой и вместимост на опаковките на

ПРЗ, дата на доставка;

4. води дневник на продадените по ал. 2, т. 1 ПРЗ от професионална категория на употреба, който съдържа търговско наименование, брой и вместимост на опаковките на ПРЗ, дата на продажба и номер на сертификата по чл. 83 ЗЗР на купувача;

5. води дневник на продадените по ал. 2, т. 2 ПРЗ от професионална категория на употреба,

който съдържа търговско наименование, брой и вместимост на опаковките на ПРЗ, дата на

продажба и номер на сертификата по чл. 83 ЗЗР за сумарно закупено количество над 1

литър/килограм.

(5) Търговците на ПРЗ определят лица, отговорни за търговията в обектите.

(6) Лицата, които търгуват с ПРЗ, водят и съхраняват документация на продуктите съгласно

чл. 67, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и дневниците по ал. 4, т. 3, 4 и 5 за срок 5

години от последното вписване.

3. дневника на доставените в обекта ПРЗ от професионална категория на употреба;

4. първичните счетоводни документи за доставените и налични в обекта ПРЗ;

5. поставено ли е на видно място в обектите удостоверението по т. 1;

6. предлаганите за продажба ПРЗ за съответствие с изискванията на чл. 79, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗЗР за етикетиране и опаковане;

Чл. 79. (1) Продуктите за растителна защита се:

1. класифицират в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);

2. етикетират в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009, Регламент (ЕС) № 547/2011, Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).

(2) Продуктите за растителна защита се опаковат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 и Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP). Приспособлението за затваряне на опаковката трябва да съдържа пломба или друго запечатващо устройство, така че при отваряне целостта на пломбата или запечатващото устройство да се нарушават непоправимо.

7. складовото помещение за спазване на изискванията на глава трета, раздел ІІ на Наредба № 3 от 2017 г.

(2) При контрола по ал. 1 могат да се вземат проби от ПРЗ по реда на чл. 6.

Глава шеста.
КОНТРОЛ ВЪРХУ УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Раздел I.
Контрол върху употребата на продукти за растителна защита при земеделски стопани

Чл. 15. Контролните органи на БАБХ извършват ежегоден контрол на база анализ на риска на не по-малко от 1 % от регистрираните земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) за спазване изискванията на ЗЗР и подзаконовите нормативни актове, издадени по прилагането му.

Чл. 16. Българската агенция по безопасност на храните администрира и поддържа уеб базирана платформа за отразяване на проведените растителнозащитни мероприятия и торене, проследяване движението на ПРЗ и торове до краен потребител.

Чл. 17. При извършване на контрол върху употребата на ПРЗ при земеделския стопанин контролните органи на БАБХ при спазване на СОП за контрол върху употребата на ПРЗ от земеделски стопанин проверяват:

1. дневника за проведените растителнозащитни мероприятия и торене;

2. първичните счетоводни документи, които предоставят информация за закупените, употребени и налични към момента на проверката ПРЗ;

3. наличието на валиден сертификат по чл. 83 от ЗЗР на лицата, които използват ПРЗ от професионална категория на употреба; проверката се извършва по служебен път чрез регистъра на БАБХ;

4. наличието на договор с фирма, вписана в регистъра на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с опасни отпадъци на ИАОС;

5. доказателствата за съответствие на данните по т. 1 и чл. 16 с наличните оригинални документи;

6. фактическото прилагане на ПРЗ на терен;

7. доказателствата за съответствие с изискванията на наредбата по чл. 104, ал. 1, т. 3 от ЗЗР при прилагане на ПРЗ чрез фумигация или третиране на семена за посев;

8. протокола от изпитване за остатъци от пестициди на растителна проба от отглежданата култура, взета за целите на самоконтрола.

Чл. 18. (1) Контролните органи на БАБХ осъществяват контрол върху употребата на ПРЗ при първичното производство на растения и растителни продукти и върху остатъчните вещества от ПРЗ в растенията и растителните продукти в прибраната продукция преди предлагането ѝ на пазара.

(2) Контролът по ал. 1 се извършва в съответствие с Националния план за контрол върху употребата на ПРЗ, за текущата календарна година или при сигнал за замърсяване в местата за производство, преди прибиране на реколтата и в базите за съхранение, складове, тържища и пунктове за манипулации преди предлагане на пазара.

(3) Контролът по ал. 1 обхваща проверка на записите в дневника за проведените растителнозащитни мероприятия и торене.

(4) На база анализ на риска могат да се вземат проби от растения или растителни продукти за идентификация на употребените ПРЗ или за остатъци от пестициди.

(5) Вземане на проби от растения и растителни продукти за идентификация на употребените ПРЗ се извършва съгласно утвърдена от изпълнителния директор на БАБХ СОП за вземане на проби от растения и растителни продукти за идентификация на употребените ПРЗ с цел установяване на съответствие с посочените в дневника за проведените растителнозащитни мероприятия и торене ПРЗ и дали са разрешени за пускане на пазара и употреба при съответната култура.

(6) Вземане на проби от продукти от растителен произход за остатъци от пестициди се извършва съгласно утвърдена от изпълнителния директор на БАБХ СОП за вземане на проби от растения и растителни продукти за остатъци от пестициди.

(7) Пробите се вземат в достатъчно количество, което позволява да бъде поискано второ експертно становище или контролна експертиза в съответствие с чл. 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625 и чл. 10.

Чл. 19. (1) При установяване в растения и растителни продукти на остатъчни вещества от пестициди над максимално допустимите граници, посочени в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70 от 16.03.2005 г.), се предприемат някои от следните мерки:

1. определя се срок за беритба съобразно карантинните срокове на използваните ПРЗ от неприбраната продукция;

2. когато продукцията е на съхранение в склад при производителя, се съставя предписание за съхранението ѝ до изтичане на карантинните срокове на използваните ПРЗ;

3. след изтичане на сроковете по т. 1 и 2 се извършва последващо изпитване на продукцията и при получени съответстващи резултати с нормативните изисквания тя може да се реализира на пазара.

(2) Когато мерките по ал. 1, т. 1 и 2 са неприложими, растенията и растителните продукти се унищожават от и за сметка на земеделския стопанин по реда на чл. 123, ал. 1, т. 2 от ЗЗР.

Чл. 123. (1) При установяване на употреба на неразрешен продукт за растителна защита върху растения и растителни продукти при първичното им производство или при установяване на неразрешена употреба на продукт за растителна защита директорът на съответната ОДБХ със заповед може да приложи една или няколко от следните мерки:

1. износ на растенията и растителните продукти;

2. унищожаване на растенията и растителните продукти съгласно Закона за управление на отпадъците, наредбите и решенията на Европейската комисия по чл. 16, ал. 3 и/или по методики, утвърдени от изпълнителния директор на БАБХ.

(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Разходите за изпълнение на мерките по ал. 1 са за сметка на земеделския стопанин.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2015 г.) В 7-дневен срок от изпълнението на мерките по ал. 1 земеделският стопанин представя в съответната ОДБХ писмени доказателства за изпълнението им.

(3) Когато продукцията е реализирана на пазара, се предприемат действия по ЗУАХВ и по Закона за храните.

Чл. 20. (1) При ограничена и контролирана употреба на ПРЗ, разрешени по реда на чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24.11.2009 г.) и на чл. 62 и 63 от ЗЗР, контролните органи на БАБХ проверяват за изпълнение на условията, определени в заповедта на изпълнителния директор на БАБХ, за ограничена и контролирана употреба на ПРЗ.

(2) Неизпълнението на условията, определени в заповедта на изпълнителния директор на БАБХ, се счита за употреба на неразрешени ПРЗ и спрямо отговорното лице се предприемат действия съгласно ЗЗР и ЗУАХВ.

Раздел II.
Контрол върху въздушното пръскане

Чл. 21. (1) Областните дирекции по безопасност на храните контролират изпълнението на условията, при които е издадено разрешението за въздушно пръскане или при постъпване на сигнали за нерегламентирано въздушно пръскане, чрез извършване на проверки съгласно СОП за контрол на земеделски стопанин при употребата на ПРЗ чрез въздушно пръскане, утвърдена със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.

(2) Физическите проверки на място по време на въздушно пръскане се извършват в мястото на приготвяне на работния разтвор и в мястото на зареждането му в резервоара на системата за пръскане на въздухоплавателното средство.

(3) При установяване на нередности и несъответствия инспекторите по растителна защита имат право да преустановят провеждането на въздушното пръскане.

Раздел III.
Контрол върху предоставянето на специализирани растителнозащитни услуги (фумигация, третиране на семена за посев и консултантски услуги)

Чл. 22. При осъществяване контрол на лицата, които извършват дейност по фумигация като специализирана растителнозащитна услуга, контролните органи на БАБХ проверяват:

1. обозначени ли са третираните обекти със забранителни табели за достъп до обекта поради обработка със силно отровни вещества през целия карантинен срок или дегазация на обекта;

2. разрешени ли са използваните ПРЗ за фумигация;

3. стокови разписки и други документи за доставка на закупените/използваните ПРЗ;

4. протоколи за извършените дейности по фумигация;

5. наличие на валиден сертификат по чл. 83 от ЗЗР на лицето, което контролира процеса по фумигация, и договора с него, когато е приложимо; проверката се извършва по служебен път чрез регистъра на БАБХ;

6. документ за завършено обучение за фумигация на изпълнителите на дейността по фумигация съгласно изискванията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от ЗЗР;

7. наличие на валиден сертификат по чл. 83 от ЗЗР на лицето, което извършва фумигацията, и договора с него, когато е приложимо; проверката се извършва по служебен път чрез регистъра на БАБХ.

Чл. 23. При контрол на лицата, които извършват третиране с ПРЗ на семена за посев като специализирана растителнозащитна услуга, инспекторите по растителна защита проверяват:

1. наличие на валиден сертификат по чл. 83 от ЗЗР на лицето, което контролира третирането на семена за посев, и договора с него, когато е приложимо; проверката се извършва по служебен път чрез регистъра на БАБХ;

2. наличие на валиден сертификат по чл. 83 от ЗЗР на лицето, което извършва третирането на семената за посев, и договора с него, когато е приложимо; проверката се извършва по служебен път чрез регистъра на БАБХ;

3. стокови разписки и други документи за закупените/използваните ПРЗ;

4. специализираните обекти и площадките за извършване третиране на семена, машините и оборудването на тях отговарят ли на изискванията на наредбата по чл. 104, ал. 1, т. 3 от ЗЗР;

5. спазват ли се изискванията за задължително почистване и измиване на машините след всяко третиране съгласно указанията, посочени в етикета на ПРЗ;

6. спазват ли се изискванията за използване на лични предпазни средства за защита от операторите при третиране на семената;

7. спазват ли се изискванията за съхранение на третираните семена, опаковането им и поставяне на надпис на опаковките;

8. спазват ли се изискванията за ограничен достъп.

Чл. 24. (1) Българската агенция по безопасност на храните осъществява контрол върху лицата, предоставящи консултантски услуги за интегрирано управление на вредителите по смисъла на чл. 118, ал. 1 от ЗЗР и наредбата по чл. 9, ал. 4 от ЗЗР.

(2) При осъществяване на контрол върху дейността на консултантите за интегрирано управление на вредителите по отношение на спазване изискванията за предоставяне на услугите инспекторите по растителна защита проверяват:

1. наличие на валиден сертификат по чл. 83 от ЗЗР на лицето, което извършва консултантски услуги; проверката се извършва по служебен път чрез регистъра на БАБХ;

2. договора със земеделския стопанин в частта му относно местонахождението на земеделските площи в агроекологичните райони, вида на културите и срока на договора;

3. заверени копия от консултациите за интегрирано управление на вредителите;

4. оборудването за диагностика на вредителите;

5. протоколи от взети проби за лабораторно изпитване при съмнение за вида на вредителя.

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 120, ал. 1 от Закона за защита на растенията.

§ 2. В Наредба № 104 от 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита (ДВ, бр. 81 от 2006 г.) чл. 1 – 33 и чл. 43 – 48 се отменят.

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

ПРЕДАЙТЕ ОБРАТНО ОПАКОВКИТЕ ОТ ПЕСТИЦИДИ

Отпадъци от пластмасови опаковки от пестициди се събират по време на две кампании годишно (пролет и есен). За предаване на събраните опаковки се свържете със СКАЛАР ЕКО или АРИБ.

ЗАКОН за управление на отпадъците