НАК

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ТЪРГОВИЯТА, ПРЕОПАКОВАНЕТО, СЪХРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА ИМ