НАК

Задължения на земеделските стопани, които употребяват продукти за растителна защита (ПРЗ)

Задължения на земеделските стопани, които употребяват продукти за растителна защита (ПРЗ)

1. Дневник за проведените растително защитни мероприятия

2. Дневник за торене

3. Дневник за появата, развитието, плътността на вредителите

4. Дневник за взетите проби и анализи

Образците на дневниците са достъпни на страницата на БАБХ.

 За земеделските производители – Българска агенция по безопасност на храните (egov.bg)

За всяка култура се водят отделни дневници.

Дневници се попълват и за угарите и ливадите.

Продуктите за растителна защита (ПРЗ) се разделят на три категории на употреба:

непрофесионална категория – разрешени за закупуване и употреба от лица, навършили 18 години, на които не е необходим Сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията (ЗЗР)

втора професионална категория –  разрешени за закупуване и употреба от лица, притежаващи  Сертификат по чл. 83 от ЗЗР

първа професионална категория – разрешени за закупуване и употреба от лица, притежаващи  Сертификат по чл. 83 от ЗЗР, но само под контрола на агроном, който удостоверява контролираната употребя чрез подпис срещу третирането в дневника.

Потребителите на ПРЗ, независимо от категорията на употребата им, въвеждат данните за всяко пръскане в електронната платформа за оповестяване на растително защитните дейности ЕПОРД с цел опазване на пчелите от отравяне с ПРЗ.

За регистрация в ЕПОРД, земеделските стопани, които използат ПРЗ от първа и от втора професионална категории, трябва да притежават  Сертификат по чл. 83 от ЗЗР.

Стопаните, които използват само ПРЗ от непрофесионална категория подават искане за издаване на номер за регистрация в ЕПОРД, в поделение на БАБХ по местоживеене на земеделския стопанин.

Ръководство за потребителите на електронната платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности (ЕПОРД) | Фондация „Да спасим пчелите“ (bees4peace.com)

Изисквания на контролните органи при проверка:

– Дневници

– първични счетоводни документи, които предоставят информация за закупените, употребени и налични към момента на проверката ПРЗ и торове; закупените препарати да са регистрирани за употреба при отглежданите култури!  (Пример: в стопанството се отглеждат картофи – представя се фактура за закупен препарат регистриран за употреба при лоза и овощни)

– наличие на валиден сертификат по чл. 83 от ЗЗР на лицата, които използват ПРЗ от професионална категория на употреба

– наличието на договор с фирма, събираща празните опаковки от употребените препарати и торове;

– извадка от ЕПОРД за извършено уведомление за опазване на пчелите от отравяне,

– протокол от изпитване за остатъци от пестициди на растителна проба от отглежданата култура, взета за целите на самоконтрола

– помещение или метален шкаф за временно съхранение на ПРЗ с контролиран достъп (да се заключва)

– място, където се приготвя работния разтвор

Приготвянето на работния разтвор от ПРЗ се извършва на места, отстоящи на разстояние не по-малко от:

1. 100 м от жилищни сгради, обори и складове за фураж;

2. 200 м от водоеми, водоизточници и вододайни зони;

3. 25 м от напоителни канали.

Неупотребеното количество разтвор се третира съгласно Закона за управление на отпадъците.

При третиране на земеделски земи с ПРЗ задължително се спазват следните минимални защитни зони в зависимост от посоката на вятъра:

1. с наземна техника – не по-малко от 50 м, когато посоката на вятъра е обратно на населеното място, и не по-малко от 150 м, когато посоката на вятъра е към населеното място;

2. с авиационна техника – не по-малко от 200 м, когато посоката на вятъра е обратно на населеното място, и не по-малко от 800 м, когато посоката на вятъра е към населеното място.

Забранява се прилагането на ПРЗ при скорост на вятъра:

1. над 5 м/сек за наземна и авиационна техника при третиране с фунгициди и инсектициди;

2. над 2 м/сек за внасяне на хербициди, десиканти и дефолианти с авиационна техника.

Забраняват се вегетационни третирания с ПРЗ при температура на въздуха над 25 °С, измерена на сянка.


Третираните площи и обекти с ПРЗ първа група се обозначават до изтичането на карантинния срок с предупредителни табели „Отровно!“, поставени на видни места на пътищата за достъп.

Земеделските производители, които извършват самостоятелно растителнозащитни мероприятия, трябва да разполагат с площадка за измиване на техниката за приложение на ПРЗ и с шахта за отпадните води.

След приключване на растителнозащитното мероприятие техниката за прилагане на ПРЗ (пръскачката) се измива съгласно указанията, посочени върху етикета на продукта.

Забранява се изгаряне, загробване, разпиляване на празни опаковки от ПРЗ.