НАК

У К А З А Н И Я
помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС)
2019/316, за подпомагане на земеделски стопани в секторите – картофи, черупкови
плодове (орехи, бадеми и лешници) и култивирани гъби

У К А З А Н И Я
помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС)
2019/316, за подпомагане на земеделски стопани в секторите – картофи, черупкови
плодове (орехи, бадеми и лешници) и култивирани гъби